BG161РО003-2.1.04-0868-С0001

През март 2010г. „Войском“ АД приключи изпълнението на проект „Разплащания чрез комуникационен оператор“ по договор за безвъзмездна финансова помощ ТММ-02-158-12, финансиран по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013г“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Основна цел на проекта: Повишаване ефективността на предприятието и развитие на благоприятна бизнес среда, както и повишаване на конкурентоспособността чрез инвестиции в съвременни технологии и оборудване за предоставяне на адекватни услуги на Общия пазар.

Специфични цели:

  • Модернизиране на технологиите в предприятието.
  • Предоставяне на лесно достъпни и качествени услуги.
  • Увеличаване на ефективността на предоставяните услуги и пазарното представяне на предприятието.
  • Диверсификация на продукцията на предприятието чрез добавяне на нови допълнителни услуги – мобилни разплащания.

Резултати от изпълнението на проекта:

  • Закупена и въведена в експлоатация неизключителна лицензия, даваща право за ползването на патентования метод за разплащания чрез комуникационен оператор, защитен с патент №BG65608.
  • Въведена нова услуга – SMSpari.bg. SMSpari.bg е сайт, чрез който всеки потребител/клиент може да регистрира и получи достъп до Интегрирана платформа за конфигуриране и управление на услуги, свързани с  SMS-и с добавена стойност. Чрез него потребителят получава достъп до  SMS Gateway на дружеството. Сайтът е предназначен основно за клиенти, които желаят да стартират услуги в областта на микро плащанията, като може да бъде използван и за маркетингови кампании, гласувания и др. Основата, върху която е разработена новата услуга е използването на патента за мобилни разплащания.
Go to top