BG161PO003-1.1.07-0572-C0001

Наименование на проекта: Внедряване от „Войском“ АД на екосистема за парични преводи, електронни, картови и кешови плащания с интегриран „мобилен портфейл“,  достъпна чрез интернет базирано уеб приложение и мобилно приложение за ежедневна употреба от потребители и търговци с цел заплащане на стоки и услуги.

На 21.01.2015г. „Войском“АД успешно изпълни проект BG161PO003-1.1.07-0572-C0001 ”Внедряване от „Войском“ АД на екосистема за парични преводи, електронни, картови и кешови плащания с интегриран „мобилен портфейл“,  достъпна чрез интернет базирано уеб приложение и мобилно приложение за ежедневна употреба от потребители и търговци с цел заплащане на стоки и услуги”, който се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България, Приоритетна ос  1: „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности”, Област на въздействие 1.1: „Подкрепа за иновационни дейности в предприятията”, Операция 1.1.2: „Подкрепа за разработване на иновации от предприятия и внедряването им в икономиката”.

Основният постигнат пряк резултат за „Войском“ АД от успешното изпълнение на проектните дейности  е придобита по време на проекта изключителна лицензия, даваща правото за използване система за електронни разплащания за срок от 10 /десет/ години за територията на  България.

В резултат на осъществяването на проекта системата е адаптирана за българския пазар и внедрена като цялостна иновативна услуга, представляваща краен продукт, напълно готов за пазарна реализация.

Внедрената  иновативна система е с интегриран мобилен портфейл за електронни услуги и плащания в България, характеризираща се чрез специфично създадена екосистема за търговци и крайни клиенти. Чрез системата ще могат да се поръчват и заплащат билети за събития – театри, кина, концерти; самолетни билети; поръчка на такси; паркиране и други услуги. Системата ще бъде достъпна за крайните потребители чрез интернет портал и мобилно приложение за Android и iPhone.

През декември 2013 година Войском АД , стартира изпълнението на проект номер BG161PO003-1.1.07-0572-C0001, ”Внедряване от „Войском“ АД на екосистема за парични преводи, електронни, картови и кешови плащания с интегриран „мобилен портфейл“,  достъпна чрез интернет базирано уеб приложение и мобилно приложение за ежедневна употреба от потребители и търговци с цел заплащане на стоки и услуги”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

 • Приоритетна ос  1: „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности”
 • Област на въздействие 1.1: „Подкрепа за иновационни дейности в предприятията”
 • Операция 1.1.2: „Подкрепа за разработване на иновации от предприятия и внедряването им в икономиката”

Обща цел на проекта:  повишаване на ефективността, конкурентоспособността  и създаване на пазарни предимства за „Войском“ АД, чрез реализиране на иновативна услуга, система за електронни услуги и плащания с интегриран мобилен портфейл и постигане на положителен икономически ефект за предприятието от пазарната реализация на услугата след края на проекта.

Специфична цел на проекта:  успешното внедряване на иновативната услуга, представляваща софтуерна екосистема и платформа от услуги с интегриран мобилен портфейл, разработена като мобилно приложение за ежедневна употреба за потребители и търговци с цел заплащане на услуги.

След края на проекта и успешното пазарно реализиране на цялостната софтуерна екосистема и от свързаните услуги, ще допринесат за подобряване на икономическата среда и ще внесат изцяло нов подход в сферата на използване и разплащане на услугите, не само в България, но и във всички страни, в които ще бъде въведен и използван „мобилният портфейл“, което ще позволява на потребителите му да използват услугите му независимо от географското им разположение.

Основният пряк резултат за „Войском“ АД от успешното изпълнение на проектните дейности  ще е внедрена  иновативна система с интегриран мобилен портфейл за електронни услуги и плащания в България, характеризираща се чрез специфично създадена екосистема за търговци и крайни клиенти.

Конкретните резултати  от дейностите по проекта в резултат на изпълнението на договора с Лицензодателя са:

 1. Придобита по време на проекта изключителна лицензия, даваща правото за използване системата за електронни разплащания.
 2. Инсталирана на сървърите на „Войском“ АД система за електронни разплащания с интегриран мобилен портфейл
 3. Интегрирани подсистеми и модули за търговци
 4. Локализирана на български език система
 5. Адаптирана за българския пазар и внедрена цялостна иновативна услуга, представляваща краен продукт, напълно готов за пазарна реализация.
 6. Обучен персонал на „Войском“ АД за работа и поддръжка на системата, включително за обслужването й /обучени служители от настоящия call centre/
 7. Осигурена непрекъсната поддръжка на системата
 8. Изготвена и монтирана информационна табела – 1бр.
 9. Изготвен одитен доклад за извършен от регистриран одитор външен одит на проекта.
Go to top