BG16RFOP002-2.002-0162-C01

Проект номер: BG16RFOP002-2.002-0162-C01

Наименование на проекта: Въвеждане на организационни иновации за повишаване на производителността и увеличаване обема на износа на „Войском“ АД чрез внедряване на интегрирано софтуерно решение за управление на бизнес процесите.

Обща стойност на проекта: 280 000лв. без ДДС. Размер на европейското съфинансиране 166 600лв. Размер на националното съфинансиране:  29 400лв.

На 27 април 2017 година Войском АД подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и стартира изпълнението на проект номер BG16RFOP002-2.002-0162-C01, „Въвеждане на организационни иновации за повишаване на производителността и увеличаване обема на износа на „Войском“ АД чрез внедряване на интегрирано софтуерно решение за управление на бизнес процесите“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 (ОПИК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

Основната цел на проекта е да се осигурят предпоставки за растеж на „Войском“ чрез внедряване и използване на информационни и комуникационни технологии в процеса на реализиране и предоставяне на услугите на дружеството и по-конкретно чрез внедряване на интегрирано софтуерно решение за управление на бизнес процесите и ресурсите като инструмент за осъществяване на иновативни организационни решения.

Чрез осъществяването на проекта „Войском“ цели да постигне растеж в две основни направления:

  • увеличаване на обема на износа – основната цел на Войском е да се възползва от капацитета, с който разполага по отношение на реализирането на услуги на международния пазар и
  • увеличаване на производителността – за осъществяването на тази цел, се предвижда внедряване на организационна иновация и софтуерен инструмент за прилагането й, насочена към намаляване на средния брой операции за обслужване на клиентите, което ще рефлектира пряко върху показатели, имащи отношение към намаляване на себестойността на продукцията.

Прекият резултат от изпълнението на проекта ще бъде разработено специално за нуждите на „Войском“, внедрено и функциониращо интегрирано софтуерно решение за управление на бизнес процесите в дружеството.

Успешното внедряване по проекта на интегрирано ИКТ базирано софтуерно решение за управление на бизнеса процесите и ресурсите представлява практическо осъществяване на иновативна за дружеството ни организация на бизнес процесите, касаещи от една страна обслужването на клиентите от заявяване на услугите, през тяхната реализация и предоставянето им, и от друга на организация, разпределение и контрол на човешки, информационни и времеви ресурси за осъществяването им. Чрез внедряването на системата в дружеството за първи път ще бъде практически осъществен нов модел на организация на отношения с клиентите, ще бъде реорганизиран процесът по планиране и вземане на решения и за първи път ще бъде внедрена система с фокус към контрол и намаляване на отпадъците от дейността, предимно голям обем хартия и консумативи за отпечатване на документите.

Go to top