Финансиране от ЕС

През последните четири години следим и проучваме възможностите, които се предоставят за финансиране на предприятията чрез Оперативните програми, финансирани от Структурните фондове на ЕС.

Дружеството активно разработва проектни предложения и кандидатства за безвъзмездна помощ с цел въвеждане на нови продукти и реализиране на иновативни проекти за осъществяване на краткосрочните и дългосрочни стратегии на фирмата за устойчиво конкурентоспособно развитие.

Go to top