Обществени Проекти в България

Достъп до информация

ЛИНК Мобилити обслужва Агенция по вписванията към Търговски регистър за изграждане на нотификационна система за потребителите му.

Системата позволява на заинтересованите лица да получават известия при вписване на  промени по делата на юридически лица при Търговския регистър. Така се очаква от една страна да бъдат намалени злоупотребите, свързани с кражба на фирми, от друга – да бъде създаден нов начин за наблюдение на промени в партидите на  юридически лица от заинтересовани потребители.

Компоненти на системата

 • Модул за въвеждане на потребителската информация на гише в АП
 • Модул за приемане на плащания чрез SMS с добавена стойност
 • Логика за управление на сметката на потребителя
 • Модул за изпращане на нотификационен SMS до потребителя при настъпване на събитие в системата на ТР при АП

Проектът стартира в началото на м. декември 2012г., като за момента включва записите в Търговския регистър. През м. февруари 2013г. Войском реализира SMS оповестяването и за Имотния регистър.

Реализирани проекти

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА

КЛИЕНТ

 „Предоставяне на услуги за изпращане на кратки текстови съобщения (SMS) на абонати на българските мобилни телекомуникационни оператори“  Агенция по заетостта
 Система за разплащане на паркиране в градска зона посредством SMS

Община Велико Търново

„Внедряване на автоматизирана система за SMS разплащане на кратковременното платено паркиране в „Синя зона” на територията на гр. Враца”

Община Враца

Цялостна система за SMS платено паркиране

Община Казанлък

 SMS заплащане в „СИНЯ” и „ЗЕЛЕНА” зона в гр.София

ЦГМ

Информационно и техническо обслужване – избори за членове на Европейския парламент от България 2014 

ГРАО

Информационно и техническо обслужванеРеферендум 2013 и 2015г.

ГРАО

Информационно и техническо обслужванеИзбори 2013, 2014 и 2015 г.

ГРАО

Платено паркиране чрез SMS в к.к. Слънчев бряг

Слънчев бряг АД

SMS e-билети

БДЖ

„Изработване на система за SMS оповествяване за Търговски регистър“

Агенция по вписванията

„Модифициране на система за SMS оповествяване за работа с Имотен регистър“ – 2012 и 2014г.

Агенция по вписванията

Система за изпращане на bSMS с информация за изплатени обезщетения, предоставена от НОИ” – 2013 и 2015г.

НОИ

Абонаментно уведомяване на здравноосигурени лица чрез SMS за нововъзникнали събития, отразени в ПИС на НЗОК

НЗОК

Платено паркиране чрез SMS в гр. Албена

Албена АД

 

Проекти с Европейско финансиране

Дружеството активно разработва проектни предложения и кандидатства за безвъзмездна помощ с цел въвеждане на нови продукти и реализиране на иновативни проекти за осъществяване на краткосрочните и дългосрочни стратегии на фирмата за устойчиво конкурентоспособно развитие.

BG161РО003-2.1.04-0868-С0001

През март 2010г. „Войском“ АД приключи изпълнението на проект „Разплащания чрез комуникационен оператор“ по договор за безвъзмездна финансова помощ ТММ-02-158-12, финансиран по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013г“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Основна цел на проекта: Повишаване ефективността на предприятието и развитие на благоприятна бизнес среда, както и повишаване на конкурентоспособността чрез инвестиции в съвременни технологии и оборудване за предоставяне на адекватни услуги на Общия пазар.

Специфични цели:

 • Модернизиране на технологиите в предприятието.
 • Предоставяне на лесно достъпни и качествени услуги.
 • Увеличаване на ефективността на предоставяните услуги и пазарното представяне на предприятието.
 • Диверсификация на продукцията на предприятието чрез добавяне на нови допълнителни услуги – мобилни разплащания.

Резултати от изпълнението на проекта:

 • Закупена и въведена в експлоатация неизключителна лицензия, даваща право за ползването на патентования метод за разплащания чрез комуникационен оператор, защитен с патент №BG65608.
 • Въведена нова услуга – SMSpari.bg. SMSpari.bg е сайт, чрез който всеки потребител/клиент може да регистрира и получи достъп до Интегрирана платформа за конфигуриране и управление на услуги, свързани с  SMS-и с добавена стойност. Чрез него потребителят получава достъп до  SMS Gateway на дружеството. Сайтът е предназначен основно за клиенти, които желаят да стартират услуги в областта на микро плащанията, като може да бъде използван и за маркетингови кампании, гласувания и др. Основата, върху която е разработена новата услуга е използването на патента за мобилни разплащания.

 

BG16RFOP002-2.002-0162-C01

Проект номер: BG16RFOP002-2.002-0162-C01

Наименование на проекта: Въвеждане на организационни иновации за повишаване на производителността и увеличаване обема на износа на „Войском“ АД чрез внедряване на интегрирано софтуерно решение за управление на бизнес процесите.

Обща стойност на проекта: 280 000лв. без ДДС. Размер на европейското съфинансиране 166 600лв. Размер на националното съфинансиране:  29 400лв.

На 27 април 2017 година Войском АД подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и стартира изпълнението на проект номер BG16RFOP002-2.002-0162-C01, „Въвеждане на организационни иновации за повишаване на производителността и увеличаване обема на износа на „Войском“ АД чрез внедряване на интегрирано софтуерно решение за управление на бизнес процесите“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 (ОПИК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

Основната цел на проекта е да се осигурят предпоставки за растеж на „Войском“ чрез внедряване и използване на информационни и комуникационни технологии в процеса на реализиране и предоставяне на услугите на дружеството и по-конкретно чрез внедряване на интегрирано софтуерно решение за управление на бизнес процесите и ресурсите като инструмент за осъществяване на иновативни организационни решения.

Чрез осъществяването на проекта „Войском“ цели да постигне растеж в две основни направления:

 • увеличаване на обема на износа – основната цел на Войском е да се възползва от капацитета, с който разполага по отношение на реализирането на услуги на международния пазар и
 • увеличаване на производителността – за осъществяването на тази цел, се предвижда внедряване на организационна иновация и софтуерен инструмент за прилагането й, насочена към намаляване на средния брой операции за обслужване на клиентите, което ще рефлектира пряко върху показатели, имащи отношение към намаляване на себестойността на продукцията.

Прекият резултат от изпълнението на проекта ще бъде разработено специално за нуждите на „Войском“, внедрено и функциониращо интегрирано софтуерно решение за управление на бизнес процесите в дружеството.

Успешното внедряване по проекта на интегрирано ИКТ базирано софтуерно решение за управление на бизнеса процесите и ресурсите представлява практическо осъществяване на иновативна за дружеството ни организация на бизнес процесите, касаещи от една страна обслужването на клиентите от заявяване на услугите, през тяхната реализация и предоставянето им, и от друга на организация, разпределение и контрол на човешки, информационни и времеви ресурси за осъществяването им. Чрез внедряването на системата в дружеството за първи път ще бъде практически осъществен нов модел на организация на отношения с клиентите, ще бъде реорганизиран процесът по планиране и вземане на решения и за първи път ще бъде внедрена система с фокус към контрол и намаляване на отпадъците от дейността, предимно голям обем хартия и консумативи за отпечатване на документите.

BG05M9OP001-1.008-0916-C01

Проект номер: BG05M9OP001-1.008-0916-C01

Наименование на проекта: Подобряване на работната среда във „Войском“ АД чрез изпълнение на дейности за осигуряване на добри и безопасни условия на труд за служителите на дружеството.

 

Обща стойност на проекта: 95 890.94 без ДДС.

Размер на европейското съфинансиране: 81 507.30лв.

Размер на националното съфинансиране: 14 383.64 лв.

 

На 19.05.2017г. Войском АД подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и стартира изпълнението на проект номер BG05M9OP001-1.008-0916-C01, „Подобряване на работната среда във „Войском“ АД чрез изпълнение на дейности за осигуряване на добри и безопасни условия на труд за служителите на дружеството“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 (ОПРЧР), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд и от националния бюджет на Република България.

Конкретните цели на проекта санасочени към осигуряване на добри условия на труд и повишаване на производителността на труда в дружеството. С успешното изпълнение на проекта очакваме да постигнем с:

 1. Въвеждане на гъвкави форми на заетост за заетите в дружеството лица, насочени към осигуряване на възможности за съчетаване на личния и професионалния живот на служителите от целевата група и оптимизация на работните процеси
 2. Разработване и внедряване на иновативни софтуерни инструменти за управление на човешките ресурси и организация на труда в посока опазване на околната среда, за отчитане на отработеното време и изпълнение на задачите на служителите, които ще преминат към гъвкава заетост
 3. Въвеждане на политики за ресурсна ефективност и за подкрепа на активния живот и удължаване на професионалния живот на възрастните хора, заети в дружеството
 4. Подобряване на условията на труд чрез прилагане на практики за управление на стреса на работното място

Преките резултати от изпълнението на проекта ще бъдат:

 1. Въведени нови система и инструменти за управление на човешките ресурси.
 2. Разработени и утвърдени от ръководството документи за практическо внедряване на система за гъвкаво работно време и политики и мерки, които да гарантират на по-възрастните служители сигурност и комфорт на работното място.
 3. Разработени и утвърдени от ръководството политики и документация за въвеждане на иновативен модел за организация на труда в дружеството, насочен към опазване на околната среда и ресурсната ефективност.
 4. Разработен за нуждите на дружеството и внедрен иновативен инструмент/специализиран софтуер/ за управление на човешките ресурси и организация на труда в дружеството.
 5. Проведено обучение за управление на стреса на работното място и обучени 7 /седем/ служители на Войском АД.

При успешно изпълнение на проекта и постигане на заложените резултати и цели „Войском“ ще въведе нови организационни практики, модели и системи за управление на човешките ресурси с принос за опазване на околната среда и ще осигури възможности за съчетаване на професионалния и личния живот на заетите лица и управление на стреса на работното място, а така също и до по-дългото оставане в заетостта на по-възрастните служители, пълноценното им участие в работния процес, интегрирането им професионално съобразно дейността на фирмата и тяхната удовлетвореност от постигането на конкретни резултати съобразно отговорностите и знанията им.

 

Наименование на проекта: Внедряване от „Войском“ АД на екосистема за парични преводи, електронни, картови и кешови плащания с интегриран „мобилен портфейл“,  достъпна чрез интернет базирано уеб приложение и мобилно приложение за ежедневна употреба от потребители и търговци с цел заплащане на стоки и услуги.

На 21.01.2015г. „Войском“АД успешно изпълни проект BG161PO003-1.1.07-0572-C0001 ”Внедряване от „Войском“ АД на екосистема за парични преводи, електронни, картови и кешови плащания с интегриран „мобилен портфейл“,  достъпна чрез интернет базирано уеб приложение и мобилно приложение за ежедневна употреба от потребители и търговци с цел заплащане на стоки и услуги”, който се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България, Приоритетна ос  1: „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности”, Област на въздействие 1.1: „Подкрепа за иновационни дейности в предприятията”, Операция 1.1.2: „Подкрепа за разработване на иновации от предприятия и внедряването им в икономиката”.

Основният постигнат пряк резултат за „Войском“ АД от успешното изпълнение на проектните дейности  е придобита по време на проекта изключителна лицензия, даваща правото за използване система за електронни разплащания за срок от 10 /десет/ години за територията на  България.

В резултат на осъществяването на проекта системата е адаптирана за българския пазар и внедрена като цялостна иновативна услуга, представляваща краен продукт, напълно готов за пазарна реализация.

Внедрената  иновативна система е с интегриран мобилен портфейл за електронни услуги и плащания в България, характеризираща се чрез специфично създадена екосистема за търговци и крайни клиенти. Чрез системата ще могат да се поръчват и заплащат билети за събития – театри, кина, концерти; самолетни билети; поръчка на такси; паркиране и други услуги. Системата ще бъде достъпна за крайните потребители чрез интернет портал и мобилно приложение за Android и iPhone.

През декември 2013 година Войском АД , стартира изпълнението на проект номер BG161PO003-1.1.07-0572-C0001, ”Внедряване от „Войском“ АД на екосистема за парични преводи, електронни, картови и кешови плащания с интегриран „мобилен портфейл“,  достъпна чрез интернет базирано уеб приложение и мобилно приложение за ежедневна употреба от потребители и търговци с цел заплащане на стоки и услуги”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

 • Приоритетна ос  1: „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности”
 • Област на въздействие 1.1: „Подкрепа за иновационни дейности в предприятията”
 • Операция 1.1.2: „Подкрепа за разработване на иновации от предприятия и внедряването им в икономиката”

Обща цел на проекта:  повишаване на ефективността, конкурентоспособността  и създаване на пазарни предимства за „Войском“ АД, чрез реализиране на иновативна услуга, система за електронни услуги и плащания с интегриран мобилен портфейл и постигане на положителен икономически ефект за предприятието от пазарната реализация на услугата след края на проекта.

Специфична цел на проекта:  успешното внедряване на иновативната услуга, представляваща софтуерна екосистема и платформа от услуги с интегриран мобилен портфейл, разработена като мобилно приложение за ежедневна употреба за потребители и търговци с цел заплащане на услуги.

След края на проекта и успешното пазарно реализиране на цялостната софтуерна екосистема и от свързаните услуги, ще допринесат за подобряване на икономическата среда и ще внесат изцяло нов подход в сферата на използване и разплащане на услугите, не само в България, но и във всички страни, в които ще бъде въведен и използван „мобилният портфейл“, което ще позволява на потребителите му да използват услугите му независимо от географското им разположение.

Основният пряк резултат за „Войском“ АД от успешното изпълнение на проектните дейности  ще е внедрена  иновативна система с интегриран мобилен портфейл за електронни услуги и плащания в България, характеризираща се чрез специфично създадена екосистема за търговци и крайни клиенти.

Конкретните резултати  от дейностите по проекта в резултат на изпълнението на договора с Лицензодателя са:

 1. Придобита по време на проекта изключителна лицензия, даваща правото за използване системата за електронни разплащания.
 2. Инсталирана на сървърите на „Войском“ АД система за електронни разплащания с интегриран мобилен портфейл
 3. Интегрирани подсистеми и модули за търговци
 4. Локализирана на български език система
 5. Адаптирана за българския пазар и внедрена цялостна иновативна услуга, представляваща краен продукт, напълно готов за пазарна реализация.
 6. Обучен персонал на „Войском“ АД за работа и поддръжка на системата, включително за обслужването й /обучени служители от настоящия call centre/
 7. Осигурена непрекъсната поддръжка на системата
 8. Изготвена и монтирана информационна табела – 1бр.
 9. Изготвен одитен доклад за извършен от регистриран одитор външен одит на проекта.

 

BG161PO003-1.1.06-0008-С0001

Провеждане на изследване на процеси за обработка на образ на шифрова маркировка и разработване на софтуерни компоненти за иновативна услуга за мобилен контрол от страна на крайни потребители върху оригиналността на продукти.

На 20.07.2013г. „Войском” завърши успешно проект „Провеждане на изследване на процеси за обработка на образ на шифрова маркировка и разработване на софтуерни компоненти за иновативна услуга за мобилен контрол от страна на крайни потребители върху оригиналността на продукти.“ по договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.1.06-0008-С0001, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ по процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.1.06 „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия”.

През периода на договора служители на Войском изпълниха всички дейности  по проекта, постигайки успешно следните резултати:

1. Придобиване дългосрочна лицензия  за използване на патент BG63519В1 и технически знания за обработка на образ на шифрова маркировка за осъществяването на иновативната услуга.

2.Успешно провеждане на изследване на читаемостта на лазерна перфорация на различни по габарити и с различни технически параметри шифрова маркировка и избрани най-подходящи технически параметри на шифрова маркировка за приложение и предлагане на пазара.

3. Изработка и завършени софтуерни компоненти за бъдещо приложение за разработка на различни софтуери за мобилни устройства за мобилен контрол на шифрова маркировка.

4. Произведени експериментални стикери с шифрова маркировка за целите на анализа, разпространени на територията на Република България.

5.Успешно извършен анализ на данните от статистиката за читаемост на шифровата маркировка от страна на крайни потребители.

Основният пряк резултат за „Войском“ АД от успешното приключване на проекта е създаването на софтуерни компоненти за разработването на иновативна услуга за успешна борба с фалшивите стоки, с възможност за прилагане на контрол от страна на крайния потребител.

 

Публикации свързани с проекта:

   Провеждане на изследване на читаемостта на шифрова маркировка

   Сключване на договор с изпълнител

 

„Войском” АД стартира от края на месец юли 2012г. изпълнението на проект „Провеждане на изследване на процеси за обработка на образ на шифрова маркировка и разработване на софтуерни компоненти за иновативна услуга за мобилен контрол от страна на крайни потребители върху оригиналността на продукти.“ по договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.1.06-0008-С0001, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ по процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.1.06 „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия”, Приоритетна ос 1: „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности”, Област на въздействие 1.1: „Подкрепа за иновационни дейности в предприятията”, Операция 1.1.2: „Подкрепа за разработване на иновации от предприятия и внедряването им в икономиката.

Общата цел на проекта е укрепване на капацитета на „Войском“ АД за създаване на пазарни предимства чрез реализиране на иновативна услуга в сферата на телекомуникационните и информационните технологии.

Специфичната цел на проекта е създаване на софтуерни компоненти за иновативна услуга на световно ниво за успешна борба с фалшивите стоки.

Приложението на иновативната услуга ще има пряко въздействие върху намаляването на фалшивите стоки в сферата на хранителната индустрия, ще доведе непряко до консумацията на продукти с установено качество и повишаване на здравословното хранене на консуматорите.

Основният пряк резултат за „Войском“ АД от успешното изпълнение на проектните дейности ще бъде създаването на софтуер за различни платформи и мобилни устройства за мобилно четене на шифрова маркировка, които са необходимо условие за разработката на иновативната услуга.

Общият размер на разходите за изпълнение на проекта възлиза на 760 401,00 лв.