author
Arla Behm2023-06-27

Mikä on paras keino onnistua markkinoinnissa ja miksi ratkaisu löytyy mobiiliviestinnästä

Puhelimet ovat silmiemme edessä tai vähintään käsiemme ulottuvissa jatkuvasti. Käytännössä kaikki asiointi hoidetaan nykyään puhelimella tai kaiken voi hoitaa puhelimella. Puhelimien käytön suosio on mullistanut ja muovannut kuluttajien käyttäytymismalleja digitaalisemmaksi ja mobiilimmaksi, mutta myös pakottanut muut toimijat muuttamaan omia käytäntöjään.

Yritysten markkinointibudjeteista valtaosa allokoidaan suoraan mobiilikanaviin, sillä se on varmin vaihtoehto saada omalle sisällölleen näkyvyyttä. Olipa kyseessä tietty kohderyhmä tai mahdollisimman suuri joukko ihmisiä niin tiedetään, että mobiilista heidät tavoittaa parhaiten. Puhelimia käytetään pääosin vuorovaikutukseen muiden kanssa, viihtymiseen ja tiedonhakuun. Puhelin on ollut ihmisten keskinäisen vuorovaikutuksen ja keskustelun mahdollistava väline jo alusta alkaen. Nykyään tarve luontevalle mobiilissa käytävälle keskustelulle on kuitenkin laajentunut myös yritysten ja kuluttajien välisiin kanssakäymisiin.

Huomioi kuluttajien muuttuneet tarpeet

Tiedonhaku on myös muuttunut aiemmasta. Tietoa haetaan nykyään äänellä ja yhä monimutkaisemmilla hakutermeillä. Tiedonhaku on arkipäiväinen osa elämäämme ja internetin valtava tarjonta tiedon suhteen pakottaa kuluttajat etsimään spesifiä vastausta juuri heidän tarpeisiinsa. Yhä enemmän hakutuloksien vastauksiksi toivotaan myös tekstin lisäksi muunlaisia sisältöjä sekä mm. TikTokin hakutoiminto on erityisesti nuorempien käyttäjien suosiossa. Kyseinen sovellus saa kiitosta algoritmistaan, joka tunnistaa hyvin vaillinaisetkin hakutermit ja ehdottaa osuvaa sisältöä käyttäjän tarpeeseen. Lisäksi erinäisiä tekoälyn mahdollistamia palveluita hyödynnetään yhä enenevissä määrin tiedonhakuun.

Tässäkin muutoksessa on huomattavissa yhteneväinen teema, joka on erityisesti yritysten kannalta merkittävä. Tiedonhaun tulee olla luontevaa, eli ymmärtää hakutermejä, jotka ovat puhekielellisempiä ja monipuolisempia kuin pelkät lyhyet hakusanat. Lisäksi tiedonhaun tulee vastata asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin ja tapahtua juuri siinä kanavassa, jossa asiakas itse haluaa. Kohdennetut ja keskustelevat markkinointisisällöt eivät sinällään ole uusi konsepti, mutta niiden yhdistyminen mobiilimarkkinointiin on vielä hieman tuntematonta.

Mobiilimarkkinoinnilla voi ajatella olevan kaksi merkitystä:

  1. Markkinointi, joka kohdistetaan kanaviin, joita kuluttajat selaavat puhelimillaan

  2. Mobiilimarkkinointi, eli markkinointisisältö, jota lähetetään suoraan kuluttajan puhelimeen

Näistä ensimmäinen on kuluttajien käyttäytymisen myötä muuttanut yritysten markkinointikäytäntöjä ja tuonut myös mukanaan omia haasteitaan. Näistä toinen on hyvä ratkaisu niihin haasteisiin.

Markkinoinnin haasteet

Digitaalista markkinointia, jota jalkautetaan esim. someen tai sähköpostiin, pystytään kohdentamaan hyvin halutulle kohderyhmälle ja sen tuloksia myös seuraamaan. Markkinointiviesti, mainos tai sähköposti jää kuitenkin some-kanavan syötteeseen tai sähköpostikansioon odottamaan sitä, että kuluttaja avaa tarvittavan sovelluksen ja viettää siellä aikaa. Sisältö todennäköisesti tavoittaa kuluttajan, mutta ei välttämättä niin nopeasti. Myöskään täydellistä varmuutta siitä, onko sisältö totisesti tavoittanut toivotut henkilöt ei voida saada. Someen tai sähköpostiin jalkautetut markkinointiviestit ovat myös yhteen suuntaan, eli yritykseltä kuluttajille toteutettua kommunikointia. Sisällöt laaditaan usein niin, että ne puhuttelevat valittua ja tiettyä segmentoitua kohde- tai asiakasryhmää. Näin ollen some- ja sähköpostikanaviin jalkautetut sisällöt saattavat jäädä pintapuoliseksi tiedottamiseksi ja yleisesti tavoittavuudeltaan hitaiksi.

Mobiilimarkkinoinnin tarjoamat ratkaisut

Suoraan kuluttajan puhelimeen lähetetyt viestit tavoittavat vastaanottajan sekunneissa, viestit luetaan minuuteissa vastaanottamisesta ja niihin myös todennäköisemmin reagoidaan. Lisäksi tekstiviestit lähetetään puhelinnumeroon, joka on verrattain henkilökohtainen, mikä mahdollistaa myös viestien personoinnin jokaiselle vastaanottajalle. Samalla pystytään myös seuraamaan, kenelle viesti on toimitettu, ketkä ovat avanneet viestin, vastanneet siihen tai klikanneet viestissä olevaa linkkiä. Tekstiviesti on kiistaton valinta niissä tilanteissa, joissa vastaanottajan haluaa tavoittaa nopeasti ja varmasti.

Tekstiviestit ja mobiiliviestintä ovat myös kehittyneet viimeisten vuosien aikana. Vuorovaikutus ei enää ole ainoastaan tekstin rajoissa vaan eri mobiiliviestintäkanavat tarjoavat erilaisia ominaisuuksia, jolloin viesteihin saadaan sisällytettyä hyvinkin monipuolista sisältöä. Lisäksi eri kanavat tarjoavat erilaisia toiminnallisuuksia, jotka rikastavat mobiiliviestintää ja yrityksen ja kuluttajan välistä vuorovaikutusta entisestään.

Ilahduta henkilökohtaisilla sisällöillä

Henkilökohtaisuus on tavoittavuuden lisäksi yksi mobiiliviestinnän ehdoton etu. Kaikkea mobiiliviestintää pystytään personoimaan yksilöllisesti jokaiselle vastaanottajalle. Saumattomat integraatiot sekä puhelinnumeroiden henkilökohtaisuus mahdollistavat sen, että data yrityksen omien taustajärjestelmien sekä viestejä toimittavan järjestelmän kesken liikkuu jouhevasti. Näin kaikki jo olemassa oleva data kustakin asiakkaasta saadaan hyödynnettyä sisällöissä ja viestinnässä. Mobiiliviestinnän avulla pystytään toteuttamaan markkinointia ja luomaan sisältöä, joka palvelee jokaista asiakasta oikea-aikaisesti ja yksilöllisesti eri asiakaspolun vaiheissa.

Kaiken markkinoinnin jalkauttaminen mobiiliviestintään tai tekstiviesteihin tuskin tuo haluttua positiivista ROI:ta. Sen sijaan yritysten tulisi ymmärtää miten tuloksellista monikanavaisen markkinointistrategian toteuttaminen on ja siinä tekstarit sekä puhelimeen toimitettavan viestinnän tulee ehdottomasti olla mukana täydentämässä muuta markkinointia. Monikanavaista markkinointistrategiaa toteuttavat asiakkaamme ovat huomanneet nopeasti, miten mobiiliviestintä luo uusia ulottuvuuksia asiakassuhteisiin ja -viestintään – mikä näkyy positiivisesti myös tuloksessa.